เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

 

สิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม(Culture Indication)

               สิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม คือ ความหลากหลายทาง จารีต ประเพณี ความเชื่อ กิจกรรมในชุมชนการ   รื่นเริงตามเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมและภาษา คือภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเรียกของสถานที่เช่น หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัดและภาคของประเทศ ล้วนแล้วแต่มีบ่อเกิดมาจากวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาแต่โบราณจนเกิดเป็น เอกลักษณ์ และสัญลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ สถาบันต่างๆล้วนมีรากฐานมาจาก“สิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม”

            สิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติและประชาชน ประชาชนมีสิทธิกล่าวอ้างหรือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามอันเป็น ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ 2540 สิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม จะต้องได้รับการอนุรักษ์ ปกป้องหวงแหน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ เพื่อป้องกันการแทรกแซง บิดเบือนของวัฒนธรรมสากล

         ตามมาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่น ดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์ อนุรักษ์ หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย และยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

          ศิลปวัฒนธรรมและภาษาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตวิญญาณทางสังคมเช่นเดียวกับ บทเพลง ที่มีความหลากหลายในการสืบทอด สื่อสารความเป็นมาและเป็นไปในหน้าประวัติศาสตร์ของสังคม เป็นบทนำและสื่อที่หล่อหลอม บ่มเพาะ จิตวิญญาณของประชาชนทุกระดับให้สามารถเกิดความปรองดอง สามัคคีกันของคนในชาติ เป็นเบ้าหลอมที่ตกผลึกเป็น “นวัตกรรมแห่งชาติ”

       การนำชื่อของสถานที่สาธารณะหรือสิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม และสถาบันสูงสุดมาเป็นบทเพลงเพื่อการเผยแพร่ จึงไม่ใช่เป็นสิทธิของผู้ใดผู้หนึ่งในการเผยแพร่

       การอ้างสิทธิการเผยแพร่มาเป็นเอกสิทธิ์ เฉพาะตนหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยอาศัยสิ่งบ่งชี้ทางวัฒนธรรม เพื่อไปจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการเผยแพร่ เป็นสิ่งที่ไม่บังควรและไม่อาจกระทำได้การเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะ โดยอาศัยสื่อการแพร่เสียง แพร่ภาพหรืออื่นใด เป็นเจตนาเพื่อการสื่อสารให้เป็นที่รับรู้ในสังคมและประชาชน ฉะนั้นการนำสื่อหรือการเผยแพร่ ขยายออกไปสู่สังคมและประชาชนโดยไม่มีผลประโยชน์ทางการค้า ย่อมเป็นสิทธิ์ และความชอบธรรมเพราะเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ ต่อสาธารณะที่สอดคล้องตามเจตนาของเจ้าของสิทธิ์ผู้เผยแพร่

2

ตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินิ้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ จากงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์อันชอบด้วยกฏหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตราที่ 40 ของรัฐธรรมนูญ 2540

คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ ตามวรรคหนึ่งและกำกับดูแลการประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่นๆรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

ความสามัคคี ปรองดองของสังคม เป็นความสำคัญอันดับแรกในการบริหาร ปกครองให้สังคมเกิดความสงบสุข จารีตประเพณี ศิลป วัฒนธรรม และภาษาเป็น แก่นแท้และหัวใจที่สามารถทำให้สังคมมีความมั่นคงสงบสุข "วัฒนธรรมจึงไม่ใช่สินค้า" "Culture is not a Comodity but Culture are Public" แต่           “วัฒนธรรมเป็นสมบัติของส่วนรวม”

 

                                                                    พรชัย ศิรินุกูลชร 16/3/48

   go back


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.