ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


ผลการบังคับใช้

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี ๒๕๓๗(ต่อ)

 เอกสารประกอบบทวิเคราะห์สภาทนายความ                    -6-                                 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
    
      -กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการยึดอายัดหรืออายัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทำความผิด
     -ปรับปรุงบทลงโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการทางสากล
     -เพิ่มบทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ให้มีส่วนรวบรวมข้อมูลในการใช้งานจริงเพื่อกำหนดแบ่งปัน                          
     -ค่าตอบแทนคืนแก่เจ้าของสิทธิ์อย่างเป็นธรรม


26)   ประธานคณะทำงานนายเจษฎา  อนุจารี ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2552 ถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สภาทนายความ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

27) คณะทำงานร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สภาทนายความ

รายชื่อคณะทำงาน (แต่งตั้ง 27 มีนาคม 51)

1 นายสิทธิโชค  ศรีเจริญ ที่ปรึกษา
2 นายเจษฎา  อนุจารี  ประธานคณะทำงาน
3 นายชยธวัช  อติแพทย์  รองประธานคณะทำงาน
4 นายประดิษฐ์  เอี่ยมสำอางค์  คณะทำงาน
5 นายประพนวัชร์  มนตรีวิทย์  คณะทำงาน
6 นายวิเชียร  รุจิธำรงกุล  คณะทำงาน
7 นายอิศรา  ทองอินศรี  คณะทำงาน
8 นายภคพล  เพ็ชรกิ่ง  คณะทำงาน
9 นายพรชัย  ศิรินุกูลชร  คณะทำงาน
10 นางสาวสุพัชรา  ดิษฐบรรจง  คณะทำงาน
11 นายชลินทร  นิพัทธสัจก์  คณะทำงาน/เลขาธิการ
12 นางสาววรลักษ์  จินะดิษฐ์  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขาธิการ
13 นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์  คณะทำงาน (แต่งตั้ง 5 มิถุนายน 51)
14 นางปวรวรรณ  กุลมงคล  คณะทำงาน (แต่งตั้ง 5 มิถุนายน 51)
15 นายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล  คณะทำงาน (แต่งตั้ง 5 มิถุนายน 51)
16 นายสมพจน์  สิงห์สุวรรณ  คณะทำงาน (แต่งตั้ง 20 ต.ค 51)
17 นายวรวิทย์  กนิษฐนาคะ  คณะทำงาน  (แต่งตั้ง 20 ต.ค 51)
18 นายเจริญ  นัดพบสุข  คณะทำงาน (แต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 51)

(มีการประชุมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 52  รวม  31 ครั้ง)

 

เอกสารประกอบบทวิเคราะห์สภาทนายความ                    -7-                                 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

28) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายปรีชา  ถาวรานนท์  (บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)มหาชน
2 นายประธาน  สมฤดี (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
3 นายชัชวาล  เฟื่องคอน (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
4 นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
5 นายอนุชิต  ชุมนุมมณี  (บริษัทจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับบลิสชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
6 นายสุทธิศักดิ์  ประศาสน์ครุการ (RS บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด)
7 นายประเวช  จิวัฒนาชวลิตกุล (ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย RSบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด)
8 นายธนชล  วิภพสุวรรณ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายRSบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด)
9 นายณัฏฐ์คเนศ  บริสุทธิ์พันธ์ (ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัทลิขสิทธิ์เพลงจำกัด)
10 นายศิวะ  ดิษฐาภิรมย์ (ผู้แทนบริษัทอาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด/ตัวแทนคุณจำรักษ์ เอื้ออารีนุสรณ์)
11 นายภิญโญ  ทวีแจ่มทรัพย์ (ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจคาราโอเกะไทย)
12 นายภาส  อินทรประพงศ์ (อุปนายกสมาคมธุรกิจคาราโอเกะไทย)
13 นายเกียรติณรงค์  วงศ์งาม (กรรมการสมาคมธุรกิจคาราโอเกะไทย)
14 นางสาวสุพัฒสร  ฤทธิ์มาก (ทนายความสมาคมธุรกิจคาราโอเกะไทย)
15 นางอนงค์นาถ  นิลดำ (สมาคมธุรกิจคาราโอเกะไทย)
16 นายชูเกียรติ  บัวผาง (บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์)
17 นางสาวอนงค์นาถ  นัคคำ (บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์)
18 นางอุไรวรรณ  หนูทอง (ฝ่ายกฎหมายบริษัทลิขสิทธิ์เซ็นเตอร์ จำกัด)
19 นายจิระศํกดิ์  โสภาชัย (กิจการร่วมค้า เอ็มซีที-โฟโนไรทส์)
20 นายชาตรี  ชินวุฒิ (พนม นพพร  นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย)
21 นายจิตรกร  บัวเนียม (นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย)
22 นายสุติพงษ์  คนสม (หนุ่ย นภดล  รองเลขาธิการสมาคมนักแต่งเพลง)
23 ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง (นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย)
24 นายพิมพ์ปฏิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์ (ที่ปรึกษาสมาคมนักร้อง/ประธานชมรมนักแต่งเพลงอาชีพ)
25 นายสดใส  โรจนวิชัย หรือ รุ่งโพธิ์ทอง (นักร้องและนักแต่งเพลง)
26 นายกมล  ทัพคัลไลย (นักแต่งเพลง) 
27 นายณรงค์  รื่นพิทักษ์ (นักร้อง-นักแต่งเพลง-นักจัดรายการวิทยุ)
28 นายบูรพา  อารัมภีร (อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)

 


เอกสารประกอบบทวิเคราะห์สภาทนายความ                    -8-                                 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

29 นายสันติ  สุรรัตน์ (รองผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)SIPA
30 นายสรวิชญ์  ควนวิลัย  (นิติกร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA
31 นายธวัชชัย  เอี่ยมไพโรจน์ (อุปนายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย)
32 นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (กรรมการสภาหอการค้าไทย)
33 นายคณิต  เหลืองศิริโรจน์ (สภาหอการค้าไทย)
34 นางสาวธัญญศรัณ  แสงทอง (ผู้จัดการส่วนงานกฎหมายสภาหอการค้าไทย)
35 นายอนันต์  สิงห์พันนา (ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
36 นายมานิตย์  ศิริตัน (ผู้แทนสมาคมภัตตาคารไทย)
37 นายวีรทัศน์  ศรีเมือง (เลขาธิการสมาคมภัตตาคารไทย)
38 นายประยุทธ์ สิงห์ดำรง (ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร/บริษัท บัดดี้กรุ๊ป จำกัด)
39 นายสมชาย  มั่นคง (รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย)
40 นายเอกชัย  อุณหทรงธรรม (รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย)
41 นายสงกรานต์  ตันสิทธิพันธุ์ (ที่ปรึกษากฎหมายสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย)
42 นายสมศักดิ์  ทรัพย์สกุลเจริญ (ที่ปรึกษาสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย)
43 นายสุทธิชัย  นานานุกูล  (ที่ปรึกษาสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย)
44 นายตวงกฤษ  เตชะคุปต์  (ผู้ประกอบการโรงแรมระยองออคิด)
45 นายประมุข  โชติวรรณ (ผู้ประกอบการ/ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์)
46 นายอรรถพล  โปสินธุ์ (กลุ่มเครือข่ายร้านอินเตอร์เน็ตไทย)
47 นายสิงหา  เผือกบัวขาว (กลุ่มเครือข่ายร้ายอินเตอร์เน็ตไทย)
48 นางสาวสุจิตรา  วงษา

29)  บทบาทหน้าที่และสถานะของผู้ใช้งานเพลงลิขสิทธิ์

1 เป็นต้นน้ำที่นำผลประโยชน์ในการใช้เพลงจากผู้บริโภค สู่การตอบแทนเจ้าของสิทธิ์  ในฐานะผู้ประกอบการฯธุรกิจต้นทางของรายได้ลิขสิทธิ์เพลง
2 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ให้ความร่วมมือในการบันทึก สถิติ การใช้งานเพลงโดยเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือการบันทึกโดยตรงเพื่อเป็นรายงานข้อมูล หลักฐานในการแบ่งปัน ค่าตอบแทนคืนสู่เจ้าของสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
3 เป็นสถานีเผยแพร่งานเพลงสู่สาธารณะเพื่อให้ได้รับความนิยมและเพิ่มมูลค่าทางการค้า โดยสภาวะที่เป็นกลไกส่งเสริมตัวเอง

 


เอกสารประกอบบทวิเคราะห์สภาทนายความ                    -9-                                 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

30) สิทธิของผู้ใช้งานเพลง

1 ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในฐานะ ผู้รักษาผลประโยชน์ของเจ้าของสิทธิ์และมีสถานะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและกลไกที่สำคัญขององค์กรจัดเก็บฯ
2 มีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการบริหารจัดการค่าตอบแทนจากผู้บริโภคโดยตรง  สู่เจ้าของสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์

       31)  ผู้ประกอบการและเจ้าของสิทธิ์มีผลประโยชน์ร่วมกัน ควรจะร่วมมือกันเยียวยา กอบกู้วิกฤตให้เป็นโอกาส เปรียบเสมือนหนึ่งแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วประเทศ  หากแสงเทียนถูกดับลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายหนทางก็จะมืดดับลงตามผลที่เกิดขึ้น  แต่หากพิจารณาตาม ตำนานเจ้าสัว ที่ตระเวนออกไปหาลูกค้า  นำเงินทุนและสินค้าไปสนับสนุน  เมื่อต้นน้ำได้รับการทำนุบำรุงที่สมบูรณ์  ดอกผลก็จะงอกเงยตามผลแห่งความดีที่ได้บ่มเพาะเอาไว้  เป็นวิธีคิดที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพียงแต่มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรม มองลูกค้าด้วยสายตาที่เป็นกัลยาณมิตร
 
32) ข้อเสนอของผู้ประกอบการ

1) ให้เจ้าของสิทธิ์ พิจารณาสนับสนุนการสำรองเพลงเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า  โดยไม่ต้องตกเป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการฝ่ายเดียว
2) สร้างระบบ ตรวจสอบ บันทึก การใช้งานจริงในระบบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับบริหารจัดการ ค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ์ และสร้างระบบการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย      เป็นการเชื่อมโยง ผลประโยชน์จากผู้บริโภค ถึงผู้สร้างสรรค์ เจ้าของสิทธิ์โดยมีผู้ใช้งานเป็นตัวกลาง     ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
3)  สร้างระบบสมาชิก  โดยร่วมมือระหว่าง  องค์กรผู้ใช้งานและบริษัทจัดเก็บฯ เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดเก็บให้สามารถขยายฐานครอบคลุมทุกภาคส่วน  อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดเสถียรภาพ และความมั่นคง


สรุปรายงานโดย นายพรชัย  ศิรินุกูลชร
เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย
http://www.bangbuathong.org/
E-Mail pornchai@bangbuathong.org
โทรศัพท์ 02-9233523   โทรสาร 02-9232543
มือถือ 081-4905263          

อ่านหน้าต่อไป....... 

                   

homepage

กลับหน้าเดิม

 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.