เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย ชุมชนวัฒนธรรมแห่งสันติสุข

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


 

สมาพันธ์องค์กรผู้ไช้งานลิขสิทธิ์ไทย   Thai Organization of copyright Users Society

lawer1.jpg lawer 1  19-11-50 picture by thaiinvention                                นายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย  นำตัวแทนประกอบด้วยนางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเป็นตัวแทนของสมาคมโรงแรมไทย สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายสภาทนายความโดยมีนายเจษฏา อนุจารีอุปนายกฯเข้าร่วมประชุมในประเด็นร่างแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของ สนช.กงกฤช หิรัญกิจ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 50

lawer2.jpg lawer 2  19-11-50 picture by thaiinvention

ภาพจากซ้ายนายพรชัย ศิรินุกูลชร เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย  นายเจษฎา อนุจารีย์ อุปนายกสภาทนายความ  นายสิทธิโชค  ศรีเจริญ ประธานคณะกรรมการฯ  นางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย  นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา และที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  

 

                                                                            

                                                             

นายเจษฎา อนุจารี
อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ

อายุ

ที่อยู่

การศึกษา

ตำแหน่งในปัจจุบัน/อดีต

55 ปี

51/7 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
   เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง"
   วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ทนายความ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน
- คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ
- รองประธานกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ สภาทนายความ
- รองประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ
- เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ
- เลขานุการสำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
- ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ
- กรรมการสำนักงานรับรองลายมือชื่อในเอกสาร สภาทนายความ
- กรรมการพิจารณาทนายความดีเด่น สภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน
- คณะทำงานประสานงานการสัมมนากับ American Bar Association (ABA)

 

 

ภาพถ่ายคณะกรรมการที่เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

แก้ไขร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ เป็นตัวแทนรับหนังสือ ณ ห้องรับรอง รัฐสภาฯ เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๓๐ น

senet4.jpg senet4 picture by thaiinvention

เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย นายพรชัย  ศิรินุกูลชร  ประธานสหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย นายสุทธิชัย  นานานุกูล  รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  นายเอกชัย  อุณหทรงธรรม และคณะกรรมการฯร่วมกันเข้ายื่นหนังสือสนับสนุนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ  ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจและ ส.น.ช.กงกฤช  หิรัญกิจ เป็นตัวแทนรับหนังสือสนับสนุน ณ ห้องรับรองรัฐสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา  ๑๑.๓๐ น

pornchaid.jpg พรชัย picture by thaiinvention  ภาพวินาทีแรกที่พบกันระหว่างท่านประธานกรรมาธิการกิตติ ลิ้มชัยกิจ ท่านกงกฤช หิรัญกิจ และเลขาธิการสมาพันธ์ฯคุณพรชัย ศิรินุกูลชร senet7.jpg senet7 picture by thaiinvention          คณะกรรมการสมาพันธ์ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องรับรองรัฐสภาฯ

senet6.jpg senet6 picture by thaiinvention

ประธานกิตติขณะสนทนากับคุณสุทธิชัย นานานุกูล และคณะกรรมการฯ

confederation1.jpg ลงชื่อร่วมกัน picture by thaiinvention          คณะกรรมการร่วมเซ็นชื่อหนังสือสนับสนุนกรรมาธิการฯ

kitti.jpg กิตติ picture by thaiinvention                  ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ

kongit.jpg กงกฤช picture by thaiinvention                                 สนช.และกรรมาธิการวิสามัญนายกงกฤช  หิรัญกิจ เจ้าของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
sampan.jpg สัมพันธ์ picture by thaiinvention                                    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ pornchaia.jpg senet p1 picture by thaiinvention                             เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยและเลขาธิการสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย นายพรชัย  ศิรินุกูลชร
suttichai.jpg สุทธิชัย picture by thaiinvention                          ประธานสหกรณ์เพลงแห่งประเทศไทย นายสุทธิชัย  นานานุกูล ekachai.jpg ekachai picture by thaiinvention                                 รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย นายเอกชัย  อุณหทรงธรรม
vichai2.jpg วิชัย picture by thaiinvention                  กรรมการสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย นายวิชัย  ศรีวิชา vanna2.jpg วันนา+ picture by thaiinvention                                   ผู้ประกอบการคาราโอเกะ
somsak2.jpg สมศักดิ์ picture by thaiinvention                  กรรมการและอดีตประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์  ทรัพย์สกุลเจริญ jay.jpg จ๋าย picture by thaiinvention                         กรรมการสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  นายจ้าย  ประทานพรโชคชัย
somchari.jpg สมชาย picture by thaiinvention                         รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  นายสมชาย  มั่นคง jerapan2.jpg จีรพันธ์ picture by thaiinvention                        กรรมการสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย  นายจีระพันธ์  คงบวรเกียรติ

yuparat3.jpg ยุพเรศ picture by thaiinvention                          บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโปลิศพลัส  นายยุพเรศ  เกตุอ่อน                       รองประธานสมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ)

yupparat2.jpg เพื่อนยุพเรศ picture by thaiinvention     รองบรรณาธิการ ฝ่ายกิจการพิเศษ หนังสือพิมพ์ไทยโปลิศพลัส นายเล็ก  เขตกลาง

ea.jpg ea picture by thaiinvention   ผู้ประกอบการคาราโอเกะ senet2.jpg senet2 picture by thaiinvention  นายพรชัย  ศิรินุกูลชร เลขาสมาพันธ์ฯ  ขณะสรุปประเด็นต่างๆและข้อมูลเพื่อเสนอพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญต่อประธานกิตติ  ลิ้มชัยกิจ
go back..........

รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...........

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... ซีงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ  และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  ประกอบด้วย

     

      1    นายกงกฤช  หิรัญกิจ

      2        นายกฤษฏา  พงษ์พันธุ์

      3        นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ  (ประธาน)

4        นางสาวจิตรลดา  เฮงยศมาก (แกรมมี่)

5        นายเชนทร์  วิพิฒน์บวรวงศ์

6        นายบรรยง  ลิ้มประยูรวงศ์ (รองอธิบดีกรมทรัพย์ฯ)xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

7        ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

8        นายปิติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

9        นางพวงรัตน์  อัศวพิศิษฐ์ (อธิบดีกรมทรัพย์ฯ)

10    นายมณเทียร  บุญตัน

11    นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์

12    พลตำรวจตรี  วีระพงษ์  สุนทรางกูล

13    นายสัมฤทธิ์  สิริอร่ามสกุล

14    นายสุชาติ  จองประเสริฐ

15    นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล (สภาทนายความ)

16    นายสุทธิศักดิ์  ประศาสน์ครุการ (อาร์เอส)

17    นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ

18    นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์

 

ผู้เผยแพร่ นายพรชัย  ศิรินุกูลชร

detail


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.