ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
-------------------------------------------


หลักการ
             การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๓๗  ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการลิขสิทธิ์  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยึดหรืออายัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทำความผิด และปรับปรุงบทลงโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการของสากล

เหตุผล
             โดยที่มีปรากฏการณ์ของสังคมอันเป็นปัญหาในการบริหารจัดการค่าตอบแทนงานลิขสิทธิ์ ซึ่งมีผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิ์หลายคน และมีผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หลายคน  ทำให้เกิดการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อน  สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์  เจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ใช้งานลิขสิทธิ์  จึงสมควรกำหนดให้มีนิติบุคคลบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด  เพื่อนำค่าตอบแทนดังกล่าวมาจัดสรรแบ่งแก่ผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์  หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยความรวดเร็ว  และกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์  อันเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม  ประกอบกับการให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยึดหรืออายัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทำความผิด  และปรับปรุงบทลงโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการของสากล  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๘

 

ร่าง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

............................................................
............................................................
..............................................................

โดยที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

                       พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบด้วยมาตรา ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓   และมาตรา ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้ตามที่กำหนดไว้และจำเป็น โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

                      มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่..) พ.ศ.....”

                      มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                       มาตรา  ๓  ให้เพิ่มเติมบทนิยามระหว่างคำว่า “ผู้สร้างสรรค์” กับคำว่า “ลิขสิทธิ์” ในมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
                       “การบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์” หมายความว่าการบริหารจัดเก็บและจัดสรรค่าตอบแทนของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์หลายราย หรือผู้ใช้งานหลายรายและประสงค์ให้มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
                      “เจ้าของลิขสิทธิ์” หมายความว่า ผู้ทรงลิขสิทธิ์ หรือผู้สร้างสรรค์ที่ยังเป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์  รวมถึงผู้ได้รับโอนลิขสิทธิ์จากผู้สร้างสรรค์ ผู้รับมรดก และผู้ได้รับมอบหมายหรือรับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

๔๙


                      “สมาชิก” หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ทำสัญญามอบหมายกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ให้รับบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
                      “นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์” หมายความว่า นิติบุคคลบริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ซึ่งได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
                     “สัญญามอบหมาย” หมายความว่า สัญญาที่เจ้าของลิขสิทธิ์มอบหมายให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวเป็นผู้ทำสัญญาให้ใช้งานและบริหารจัดการค่าตอบแทนจากผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีอำนาจฟ้องคดี  ต่อสู้คดี  หรือดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แทนเจ้าของลิขสิทธิ์
                   “สัญญาให้ใช้งาน”  หมายความว่า  สัญญาที่นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้บัญชีงาน  โดยผู้ใช้งานตกลงชำระค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ตามสัญญา
                  “ผู้ใช้งาน”  หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงรายอื่นซึ่งใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม และตกลงทำสัญญาให้ใช้งานกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
                 “ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้บริหารจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
                 “บัญชีงาน”  หมายความว่า บัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการโฆษณาแล้ว
                “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ใช้งานชำระให้แก่นิติบุคคลบริหารจัดการตามสัญญาให้ใช้งาน
                “ข้อบังคับ”  หมายความว่า ข้อบังคับของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
               “นายทะเบียน”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย
               “คณะกรรมการกำกับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
               มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ มาตรา ๕๓/๑ ถึงมาตรา  ๕๓/๔๖ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗


๕๐


หมวด ๒/๑
การจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
------------------------------------------
ส่วนที่ ๑
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

               มาตรา ๕๓/๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งมีผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิ์หลายราย  หรือผู้ใช้งานหลายราย  และผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มีความประสงค์จะบริหารจัดการค่าตอบแทน  ให้ดำเนินการบริหารจัดการค่าตอบแทนได้ตามประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

                   มาตรา  ๕๓/๒ เจ้าของงานลิขสิทธิ์ไม่น้อยกว่าสามราย  ที่มีความประสงค์จะดำเนินการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์  ให้ยื่นคำรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ต่อนายทะเบียน

                    คำขอจดทะเบียนนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ ซึ่งต้องมีคำว่า “นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์”
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และประวัติผู้ยื่นคำขอ
(๓) สำนักงานของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๔) ชื่อ ที่อยู่  และอาชีพของกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์และอำนาจกรรมการ
(๕) กองทุนที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทตามที่กำหนดในข้อบังคับ
(๖) รายละเอียดบัญชีงาน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนด
(๗) ต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลบริหารเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์นำมาจัดสรรแบ่งแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  โดยไม่มุ่งค้าหากำไร  และวัตถุประสงค์อื่นที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
(๘) ข้อบังคับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๙) ข้อกำหนดนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๕๓/๔
(๑๐) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕๑

 

                      ห้ามมิให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดที่ขัดขวางการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตามวัตถุประสงค์
          หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนนิติบุคคลบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

         มาตรา ๕๓/๓  ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑)   ชื่อนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ซึ่งต้องมีคำว่า “นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์” ไว้ด้วย
(๒)   วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง (๗)
(๓)   ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๔)   จำนวนเงินกองทุนตามมาตรา ๕๓/๒ วรรคสอง
(๕)   สมาชิก คณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์และผู้จัดการ
(๖)   การประชุมสมาชิกและคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๗)   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๘)   อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๙)   ข้อความอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


           มาตรา  ๕๓/๔  ข้อกำหนดอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้
(๑)   อัตราการจัดเก็บค่าตอบแทน  รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน
(๒)   อัตราการจัดสรรค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรค่าตอบแทน
(๓)   อัตราการหักเงินค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินดังกล่าว
(๔)   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก
(๕)   รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนด


               มาตรา  ๕๓/๕  ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย

๕๒

 

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ  
       สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
      ใบอนุญาตแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตนิติบุคคลบริหาร
       ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

                   นิติบุคคลใดที่ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ กรรมการของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง

                    มาตรา  ๕๓/๖  ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต  ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตยื่นบัญชีงานต่อนายทะเบียน  โดยมีรายการตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิก ประเภทงาน ผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์และวันที่โฆษณางานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

                     ให้นายทะเบียนประกาศบัญชีงานตามวรรคหนึ่ง หากผู้ใดมีสิทธิดีกว่า  ให้ยื่นคำคัดค้านพร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้านต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ  และให้นายทะเบียนส่งคำคัดค้านให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า  เพื่อทำความตกลงกันในงานที่ถูกคัดค้านนั้น  ในกรณีนี้  ห้ามนำงานที่ถูกคัดค้านนับรวมในบัญชีงานตามมาตรา  ๕๒/๒ (๖)
                    ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามวรรคสอง  หรือมีการคัดค้านแต่งานตามบัญชีงานยังคงมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๓/๒ (๖)  ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ความเห็นชอบบัญชีงานนั้น  โดยออกใบอนุญาตนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า
                     ให้ถือว่างานตามบัญชีงานที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นสิทธิในการบริหารจัดการแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์  และให้ผู้ใช้งานที่ทำสัญญาให้ใช้งานกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีสิทธิใช้งานตามบัญชีงานนั้นได้  โดยบุคคลใดจะกล่าวอ้างว่า  ผู้ใช้งานละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงในงานดังกล่าวไม่ได้  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้นั้นจะใช้สิทธิฟ้องร้องผู้ขอขึ้นทะเบียนบัญชีงาน

                     การประกาศบัญชีงานและการคัดค้านตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนด

๕๓

 

                     มาตรา  ๕๓/๗  เมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์แล้ว  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี้
                     มาตรา  ๕๓/๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย
                      การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

                    มาตรา  ๕๓/๙  ห้ามมิให้ผู้ใดที่มิใช่นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อหรือคำแสดงชื่อในการประกอบกิจการว่า “นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นการใช้เพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์และการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๓/๒

                    มาตรา  ๕๓/๑๐  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  และข้อกำหนดตามมาตรา  ๕๓/๒ (๘)  และ (๙)  ต้องได้รับความยินยอมของสมาชิกด้วยคะแนนเสียงในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดและต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการกำกับดูแลให้ความเห็นชอบ

                     มาตรา  ๕๓/๑๑  ข้อบังคับตามมาตรา  ๕๓/๓  และข้อกำหนดตามมาตรา  ๕๓/๔  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล
                     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล


ส่วนที่ ๒
หน้าที่นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์

----------------------------


                     มาตรา  ๕๓/๑๒  นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้

๕๔

 

(๑)   ประกอบกิจการบริหารการจัดการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับและ
       ข้อกำหนดตามมาตรา  ๕๓/๒  และตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)   จัดทำทะเบียนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นสมาชิกของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๓)   จัดทำและประกาศบัญชีงานโดยเปิดเผยเพื่อให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโต้แย้งคัดค้าน  
        งานดังกล่าวโดยให้นำบทบัญญัติมาตรา  ๕๓/๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔)    จัดทำและประกาศอัตราค่าใช้ลิขสิทธิ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
        ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์
(๕)    บริหารจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์และจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก
(๖)    เป็นคู่สัญญากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในสัญญามอบหมาย
(๗)    เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการจัดทำสัญญาให้ใช้งานกับผู้ใช้งานการเรียก
        เก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์  การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่มีการโต้แย้งเรื่องลิขสิทธิ์    
         การประสานงานระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
         รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดี  ต่อสู้คดี  หรือดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
         ตามสัญญามอบหมาย
(๘)     หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลประกาศกำหนด


              มาตรา  ๕๓/๑๓  ในระหว่างอายุสัญญาให้ใช้งาน  หากผู้ใช้งานถูกโต้แย้งสิทธิในการใช้งานตามสัญญา  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีหน้าที่รับผิดต่อผู้ใช้งานทีถูกโต้แย้งสิทธิ  โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิของผู้ใช้งานดังกล่าว

               มาตรา  ๕๓/๑๔  ห้ามมิให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์กระทำการดังต่อไปนี้
(๑)  ควบรวมกับนิติบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการควบรวมกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อื่นตาม
       หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๒)  นำค่าตอบแทนไปใช้เพื่อการอย่างอื่น  เว้นแต่การจัดสรรให้แก่สมาชิกหรือหักเป็น 
       ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนด
(๓)   เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

                 มาตรา  ๕๓/๑๕  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์จัดทำบัญชีงบดุลประจำปีทุกรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบดุลดังกล่าว  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกภายในกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติบัญชีงบดุลนั้น

๕๕


                    มาตรา  ๕๓/๑๖  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ประกาศการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่บรรดาสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้จัดสรรค่าตอบแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ

                     มาตรา  ๕๓/๑๗  ให้นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสมาชิก คณะกรรมการกำกับดูแล  และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
                     นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ต้องเก็บรักษาสัญญามอบหมาย สัญญาให้ใช้งาน ทะเบียนสมาชิก บัญชีงาน บัญชีงบดุล รายงานประจำปี เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ไม่น้อยกว่าสิบปี

ส่วนที่ ๓
กรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
--------------------------------------------


                      มาตรา  ๕๓/๑๘  ให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก
                      กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี  ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการแทน  หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก ดำรงตำแหน่งนั้น  อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว

                      ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและมีวาระคงเหลืออีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ที่ประชุมใหญ่สมาชิกจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

                       ในกรณีครบกำหนดวาระตามวรรคสอง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
                      กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

๕๖


                      การแต่งตั้งกรรมการ  ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ
                     มาตรา  ๕๓/๑๙  กรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้


(๑) เป็นสมาชิกซึ่งบรรลุนิติภาวะ  หรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของสมาชิกซึ่งเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนคนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี หรือเป็นผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นสมาชิก
(๒) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อื่น
(๕) ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  หรือข้าราชการประจำ
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อื่นเนื่องจากทุจริต  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                     มาตรา  ๕๓/๒๐  กรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑)  ครบวาระ
(๒)  ตาย
(๓)  ลาออก
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๕๓/๑๙
(๕) ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ให้พ้นจากตำแหน่ง

                     มาตรา  ๕๓/๒๑  ให้คณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานก็ได้
                  

๕๗

 

 ให้ประธานกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์  และในกรณีที่กรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป  หรือสมาชิกตั้งแต่สามคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์กำหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 
                    มาตรา  ๕๓/๒๒  การประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม
                     ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
                     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  เว้นแต่ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

                    มาตรา  ๕๓/๒๓  คณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสมาชิกวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์  ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๓) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๔) จัดให้มีการประชุมวิสามัญสมาชิกตามที่เห็นสมควรหรือตามที่สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดได้ยื่นคำร้องขอ
(๕) แต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
(๖) เผยแพร่รายงานประจำปี บัญชีงาน และบัญชีงบดุล

 

ส่วนที่ ๔
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ผู้ใช้งาน และผู้จัดการ

------------------------------------------------

๕๘

 

                   มาตรา ๕๓/๒๔ สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนจากนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนด

                   มาตรา ๕๓/๒๕ ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่า นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีฐานะการเงินที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกอย่างร้ายแรง สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือมีจำนวนงานตามบัญชีงานรวมกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนงานทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลตรวจทรัพย์สินและการประกอบกิจการของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ก็ได้
                   เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลได้รับการร้องขอจากสมาชิกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการกำกับดูแลสั่งให้นายทะเบียนเข้าตรวจทรัพย์สินและการประกอบกิจการของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้นายทะเบียนต้องให้โอกาสนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งคำร้องดังกล่าวด้วย

                    มาตรา ๕๓/๒๖ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๕๓/๒๕ ยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผลการตรวจให้สมาชิกและนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ทราบโดยพลัน
                    ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๕๓/๒๕ ไม่อาจประกอบกิจการต่อไปได้ และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ทราบโดยไม่ชักช้า

                    มาตรา ๕๓/๒๗ ในระหว่างอายุสัญญามอบหมาย ห้ามสมาชิกนำงานตามบัญชีงานที่ได้ทำสัญญามอบหมายไว้กับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์แห่งใดแล้ว ไปทำสัญญามอบหมายกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อื่นอีก

                    มาตรา ๕๓/๒๘ สมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญสมาชิก โดยต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
                    เมื่อสมาชิกยื่นคำร้องให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคก่อน ให้กรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์เรียกประชุมโดยพลัน
                    ถ้ากรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มิได้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นคำร้องดังกล่าว สมาชิกดังกล่าวจะเรียกประชุมก็ได้

๕๙

 

                      มาตรา ๕๓/๒๙ สมาชิกมีสิทธิซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะการเงิน สัญญาให้ใช้งาน บัญชีงาน และบัญชีงบดุล
     
                    มาตรา ๕๓/๓๐ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบบัญชีงานของนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์
                
                     มาตรา ๕๓/๓๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

                     มาตรา ๕๓/๓๒ ผู้จัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์พ้นจากตำแหน่ง เมื่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ถอดถอน
 
                     มาตรา ๕๓/๓๓ ผู้จัดการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ตามมาตรา ๕๓/๒ (๗) (๘) และ (๙) ตามมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก หรือคณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์

ส่วนที่ ๕
การเลิกนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์

-----------------------------------------------------

 มาตรา ๕๓/๓๔ นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์เลิกกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๕๓/๓๕
(๒) เมี่อมีการควบรวมกับนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อื่นตามมาตรา ๕๓/๓๖
(๓) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓/๒๖ และมาตรา ๕๓/๓๗

             มาตรา ๕๓/๓๕  นิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์อาจเลิกกันได้โดยมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
             ให้คณะกรรมการนิติบุคคลบริหารลิขสิทธิ์ยื่นคำขอใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับดูแล พร้อมทั้งเสนอโครงการซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

๖๐

          อ่านต่อหน้า ๖๑

 home-page              กลับหน้าเดิม


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.