ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
 นวัตกรรม

สิทธิบัตร

 ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์
นวัตกรรม
สิทธิบัตร
ครื่องหมายการค้า

 ลิขสิทธิ์

 
   

ข่าวรายวัน/news

คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

  เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

 chinadaily.com.cn/

cctv online

 

สยามรัฐออนไลน์

tv online/ดูทีวีออนไลน์

 

 คมชัดลึก

ผู้จัดการ 

ไทยรัฐ

 เดลินิวส์
ไทยโพสต์

the nation

people.com.cn/

chinadaily.com.cn/

cctv online

 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป....

 Timesonline

 

tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctvnews 

tcctvโทรทัศน์ไทยจีน

mono29

 百家讲坛


 

中華日報

新中原報

ตำนานสามก๊ก

อ่านตำนานสามก็ก

โปรแกรมแปลภาษา

แปลอังกฤษเป็นไทย 

โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ

แปลอังกฤษ-จีน English-chinese translate

แปลจีนเป็นอังกฤษ          Mandarin-English translate

 


ดูรายชื่อเพลงล่าสุด 

papa menupapa menu

ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download) 

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์

    

ตรวจสอบรายชื่อ

บริษัทจัดเก็บทั้งระบบ


    bluesky TV

Facebook/papakaraoke  


สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทยยื่นหนังสือ คสช  อ่านรายละเอียด........

                                                                                                                                                                                                                                                    

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชุมชนบางบัวทอง

karaoke

สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย

The source of intelligence. The original of innovation.The community of Well-being and Peaceful.


เอกสารอ้างอิงจากงานวิจัย           -1-     เผยแพร่โดยสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย                                                                      

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการ”การวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา:
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง”
โดย นายจุมพล  ภิญโญสินวัฒน์ และคณะ
สิงหาคม 2549

Executive Summary

                  การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยใช้การฟ้องคดีอาญาเป็นหลักเนื่องจากองค์กรภาครัฐทั้งในส่วนขององค์กรนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรภาคเอกชนต่างเข้าใจว่าแนวทางการบังคับสิทธิดังกล่าวควรใช้การฟ้องเป็นคดีอาญา  หากพิจารณาจากสถิติคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าปริมาณการฟ้องคดีอาญาของคดี คดีทรัพย์สินทางปัญญาสูงถึงประมาณ 96 เปอร์เซ็นของคดีทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแต่ละปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  ปริมาณการฟ้องคดีอาญาสูงกว่าคดีประเภทอื่นโดยในปี 2547  สัดส่วนของคดีอาญาของคดีลิขสิทธิ์ฟ้องใหม่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเทียบกับคดีลิขสิทธิ์ทั้งหมด คิดเป็น 98.97 % ส่วนในปี 2548 สัดส่วนของคดีอาญาของคดีลิขสิทธิ์ฟ้องใหม่เทียบกับคดีลิขสิทธิ์ทั้งหมด คิดเป็น 98.93 %
              สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลงนั้น  เจ้าของลิขสิทธิ์ได้เริ่มบังคับสิทธิในประมาณปี 2542 โดยฟ้องเป็นคดีอาญาต่อผู้ประกอบการให้บริการคาราโอเกะขนาดใหญ่ในข้อหาเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ต่อมา  รูปแบบและขอบเขตของการบังคับสิทธิมีความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้กระบวนการตรวจค้นและจับกุมโดยตำรวจและการฟ้องโดยพนักงานอัยการ  ยิ่งกว่านั้น  ในระยะเวลาต่อมา  เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ดำเนินการเอง  แต่ได้ใช้วิธีรับค่าตอบแทนการให้สิทธิจากบุคคลภายนอก  แลกกับการมอบอำนาจ  มอบอำนาจช่วง  และมอบอำนาจช่วงต่อไปหลายทอด  ให้บุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ไปใช้สิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนจากสถานประกอบการคาราโอเกะ  การฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนจึงได้ขยายตัวไปออกไปอย่างรวดเร็วจนมีการฟ้องคดีอาญากับร้านคาราโอเกะขนาดเล็ก  และต่อมาได้ขยายไปถึงตู้เพลงคาราโอเกะที่ตั้งอยู่ตามร้านอาหารหรือร้านขายของขนาดเล็กทั่วไป  จนกระทั่งในช่วงปี 2546  การฟ้องคดีอาญาของลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ขยายออกไปถึงการบรรเลงและการขับร้องเพลงในสถานที่ต่างๆ เช่น  ร้านอาหาร  ภัตตาคาร  สถานที่จัดงานรื่นเริงหรืองานสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น  โดยผู้รับมอบอำนาจช่วงที่รับมอบอำนาจต่อกันไปหลายช่วงจะอ้างฐานความผิดดังกล่าวตามกฎหมายไปใช้เรียกร้องค่าตอบแทนจากนักร้องและนักดนตรี  รวมถึงผู้จัดให้มีการบรรเลงหรือร้องเพลงนั้นๆ


 เอกสารอ้างอิงจากงานวิจัย      -2-        เผยแพร่โดยสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย                                                                      


            จากสภาพปัญหาของการดำเนินคดีอาญาดังกล่าวและแนวโน้มของปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาดังกล่าว  ได้ก่อผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  และสังคมในภาพรวมหน่วยงานในฝ่ายบริหาร  เช่น  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เป็นต้น  ได้พยายามหาทางออกโดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดข้อโต้แย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เป็นระยะ ๆ ไม่ว่าในรูปของบันทึกความตกลงหรือในรูปของการกำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจ  อย่างใดก็ตาม  ปัญหาการฟ้องคดีกับการบรรเลงหรือขับร้องเพลง  รวมถึงการเผยแพร่งานดนตรีกรรมต่อสาธารณชนดังกล่าวกลับมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไป  จนเป็นเหตุให้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ
                  งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และญี่ปุ่น  รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและคำพิพากษาของศาลในประเทศดังกล่าว  ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวกลับพบว่าแนวปรัชญาของทรัพย์สินทางปัญญามีพื้นฐานมาจากแนวความคิดทางแพ่งในเรื่องของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญามีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางแพ่งในเรื่องของสิทธิของทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง  ไม่ใช่แนวความคิดทางอาญา  แนวปรัชญาดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรีกรรมสี่ฉบับรวมทั้ง TRIPS ซึ่งล้วนสนับสนุนการบังคับสิทธิทางแพ่งทั้งในส่วนของบทบัญญัติและส่วนอารัมภบท
                  จากการวิเคราะห์พบต่อไปว่ากฎหมายและคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  และญี่ปุ่น มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กล่าวคือ  กฎหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น  ต่างมีบทบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับหลักการของการรักษาการดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์สาธารณะ  และให้ความสำคัญกับการเข้าถึงงานและการใช้งานของสาธารณชน  ไม่ว่าในรูปของการยกเว้นความรับผิด
                  แม้กฎหมายที่ใช้สำหรับบังคับลิขสิทธิ์มีทั้งทางแพ่งและอาญา  ในทางปฏิบัติเจ้าของสิทธิต่างใช้การดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสิทธิและค่าเสียหายเป็นหลัก  และมีการดำเนินคดีอาญาน้อยมากเนื่องจากเหตุผลของปัญหาภาระการพิสูจน์ที่สูงและการนำสืบเจตนาของการกระทำความผิดทางอาญา  ในทางปฏิบัติ  การดำเนินคดีอาญาจึงใช้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น  สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเผยแพร่เพลงต่อสาธารณะไม่ว่าโดยการบรรเลงหรือการขับร้องเพลง  โดยทั่วไปเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขนาดเล็กและเจ้าของสิทธิใช้การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งเท่านั้น  โดยไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินคดีประเภทนี้เป็นคดีอาญาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  และประเทศญี่ปุ่น
                  อีกประการหนึ่ง  จากการวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลในประเทศดังกล่าวพบว่าศาลได้พยายามจำกัดขอบเขตของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการรักษาการดุลระหว่างสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในคดีได้
                 สำหรับในประเทศไทย  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์บันทึกการประชุมของการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...  ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิบเก้าครั้ง  และบันทึกการประชุมของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...  ในชั้นของวุฒิสภาทั้งสิบสองครั้งพบว่าการเสนอร่างกฎหมายเกือบ

 

เอกสารอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัย    -3-   เผยแพร่โดยสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย                                                                      

ทั้งหมด  ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปโดยมีการแก้ไขจากร่างที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสนอน้อยมาก  และส่วนใหญ่ไม่มีการพิจารณาถึงรายละเอียดหรือปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายแต่ละมาตรา  นอกจากนั้น  การนำเสนอร่างกฎหมายบางประเด็นเป็นการนำเสนอโดยไม่มีการศึกษาวิจัยสนับสนุน  โดยไม่มีที่อ้างอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของหมวด  8  บทกำหนดโทษ  ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอเพิ่มโทษอาญาของมาตรา  69  และ 70  จากกฎหมายเดิมถึงสองเท่าและห้าเท่า  ได้ผ่านการพิจารณาไปโดยไม่มีการแก้ไขและไม่มีการพิจารณาถึงรายละเอียดหรือปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย  นอกจากนี้ในส่วนของความรับผิดจากการร้องเพลงบรรเลงเพลง  รวมทั้งการเผยแพร่งานดนตรีกรรมต่อสาธารณชนนี้   ไม่พบบทบัญญัติที่กำหนดขอบเขตที่สาธารณชนจะใช้งานได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และญี่ปุ่น
                   สำหรับองค์กรในอำนาจบริหาร  กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยราชการหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายของทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย  ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนโยบาย  ซึ่งหน้าที่ส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงแนวทางการบังคับสิทธิของลิขสิทธิ์ให้เป็นสากล  แต่ในทางนโยบาย  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ถือเอาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในสามพันธกิจหลักของหน่วยงาน  และในทางปฏิบัติ  กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีอาญาต่อสาธารณะและเข้าไปร่วมบังคับสิทธิให้เจ้าของลิขสิทธิ์  รวมทั้งได้เน้นการดำเนินคดีอาญาโดยการออกร่วมตรวจจับกับเจ้าของสิทธิและตำรวจ  แนวปฏิบัติดังกล่าว  มีผลอย่างสูงในการก่อให้รูปแบบการบังคับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเน้นเฉพาะการดำเนินคดีอาญา  รวมไปถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ขนาดเล็กอย่างการเผยแพร่งานดนตรีกรรมต่อสาธารณชนด้วย
                  สำหรับศาลยุติธรรมนั้น  ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของสำนวนคดีการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมโดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลงในร้านอาหารในปี 2547  ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางซึ่งมีทั้งหมด 30 คดี  พบว่า  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ความสำคัญกับประเด็นของขนาดของการละเมิด  โดยดูจากจำนวนเพลงที่พนักงานอัยการฟ้อง  และใช้ในการกำหนดโทษสำหรับแต่ละคดีนั้นๆ  โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ  เหตุผลในการกำหนดโทษด้วย  ในส่วนของการลงโทษนั้น   ปรากฏว่าในช่วงต้นปี  2547  ซึ่งเป็นระยะแรกๆที่พนักงานอัยการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการบรรเลงหรือขับร้องเพลงในร้านอาหาร  นั้น  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 2 คดี  คือหมายเลขแดงที่  อ 15/2547 และคดีหมายเลขแดงที่  อ 520/2547  แต่ในระยะต่อมาได้ปรับเปลี่ยนแนวการลงโทษไปโดยได้เปลี่ยนจากการลงโทษจำคุกและปรับไปเป็นการรอการกำหนดโทษ  รวมทั้งสิ้น  24 คดี แนวคำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ศาลทรัพย์ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะผ่อนคลายการใช้โทษอาญาที่รุนแรงกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมโดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  อันเป็นคดีละเมิดลิขสิทธิ์ขนาดเล็ก
                     สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการดำเนินการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการบรรเลงหรือขับร้องเพลงนั้น  ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และได้นำเสนอข้อเสนอแนะเฉพาะองค์กร  ซึ่งแยกออกเป็นรัฐสภา  องค์กรของอำนาจบริหาร  ศาลยุติธรรม  และองค์กรภาคเอกชน

เอกสารอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัย                                                              เผยแพร่โดยสมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย      

 

อ่านหน้าต่อไป.......  

 homepage                    กลับหน้าเดิม 


         

Copyright 2006, bangbuathong.org All rights reserved.